Ceník

Cena za poskytnuté právní služby a právní poradenství sestává z odměny advokáta určené množstvím poskytnutých úkonů právní služby a z náhrady hotových výdajů. Je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

 

Úkony právní služby sestávají zejména z:

  • konzultace s klientem, převzetí právního zastoupení, sepis výzvy k plnění, sepis žalobního návrhu, sepis oznámení, sepis smlouvy, sepis dalších typů podání, zastoupení klienta při jednáních před soudy, správními úřady, orgány státní správy a jinými úřady v řízení trestním, občanskoprávním, správním a ve věcech jiných návrhů.

 

Náhrada hotových výdajů advokáta sestává zejména z:

  • cestovní výlohy (jízdné), náhrada za promeškaný čas cestou na místo konání úkonu a zpět do advokátní kanceláře, režijní paušál (paušální náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné), soudní či správní poplatky, které za klienta uhradí advokát, náklady na vypracování znaleckých posudků či překladů, vyhotovení opisů a fotokopií dokumentů, výpisů z veřejného rejstříků a dalších listin potřebných pro poskytnutí kvalifikovaných právních služeb a hájení zájmů klienta.

 

V případech dlouhodobé spolupráce s klientem je možno sjednat ceny úkonů poskytovaných právních služeb individuálně, případně formou paušální odměny, v rámci níž je zahrnut určitý počet hodin právních služeb za zvýhodněnou cenu.